Legal Notice and Privacy

Privacyverklaring CO2Operate BV

CO2Operate BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30236341, verwerkt gegevens in lijn met Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door in te stemmen met deze privacyverklaring, geeft de opdrachtgever toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens.

Websitegegevens
CO2Operate BV kan cookies verzamelen teneinde de website goed te laten werken en statistieken bij te houden ten behoeve van marketingdoeleinden.
Cookies en andere websitegegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
Via de website kan een cookie geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. CO2Operate BV gebruikt deze dienst voor marketingdoeleinden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Persoonsgegevens/privacyverklaring
Persoonsgegevens die in het kader van een opdracht of andere rechtsbetrekking worden verzameld bij een opdrachtgever, maken deel uit van het dossier. Gegevens worden bewaard voor identificatie, uitvoering van de opdracht, declaratie en facturatie, relatiebeheer, kwaliteitscontrole, bedrijfsvoering, wettelijke verplichtingen en/of afwikkeling van klachten. Persoonsgegevens die CO2Operate BV kan verzamelen zijn: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Niet verstrekken van persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat CO2Operate BV de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
Persoonsgegevens die CO2Operate BV verwerkt, worden bewaard op de server van CO2Operate BV waar passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of vormen van onrechtmatige verwerking. CO2Operate BV bewaart een dossier vijf jaren nadat de opdracht is geëindigd met het oog op juridische implicaties voor de langere termijn en is gerechtigd uw gegevens na afloop zorgvuldig te vernietigen. CO2Operate BV kan samenwerken met derde partijen ten behoeve van marketing- of administratieve doeleinden. Opdrachtgever stemt ermee in dat persoonsgegevens hiervoor worden gebruikt op basis van een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft opdrachtgever toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens. Opdrachtgever heeft te allen tijde recht om deze toestemming in te trekken, dan wel het recht op inzage, vergetelheid, beperking persoonsgegevens, rectificatie en aanvulling, bezwaar en/of dataportabiliteit in te roepen. Een dergelijk verzoek kan worden gestuurd naar info@co2operate.nl. CO2Operate BV zal ervoor zorgdragen dat het verzoek binnen vijf werkdagen wordt behandeld.
Opdrachtgever is gerechtigd een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien hij dit noodzakelijk acht.

Disclaimer
CO2Operate BV streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.
Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan CO2Operate BV niet garanderen dat de informatie op zijn website steeds correct of volledig is.
Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. CO2Operate BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stelt CO2Operate BV het op prijs indien zulke onjuistheden bij ons worden gemeld (info@co2operate.nl).
Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die CO2Operate BV naar aanleiding van zijn website ontvangt, worden door CO2Operate BV beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door CO2Operate BV vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is. Lees hiervoor onze privacyverklaring.
CO2Operate BV behoudt zich het recht voor om de informatie op zijn website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.